Kancelaria notarialna pieczątka notariusza
Kancelaria notarialna – jak działa i co nam oferuje?
Styczeń 23, 2018

Geodeta – Wytyczanie granic działki i kamieni granicznych

Geodeta - Wytyczanie granic działki i kamieni granicznych

Wyznaczanie znaków granicznych

Wznowienia punktów granicznych działki wykonywane jest gdy znaki te zostały wykopane albo przesunięte zaś projektant musi uzyskać informację o ich precyzyjnym położeniu. Przykładowo chce zobaczyć jak przebiega linia graniczna po zakupie nieruchomości czy stawianiu ogrodzenia.

Wznowienie znaków granicznych może być wykonane tylko na podstawie istniejących dokumentów będących w Zasobie Państwowym. Wznowienie punktów granicznych należy zgłosić PZGiK jako praca. Po otrzymaniu z Zasobu Państwowego dokumentów dotyczących przebiegu granic nieruchomości przystępujemy do pomiarów .

Po weryfikacji materiałów źródłowych dotyczących wznowienia znaków granicznych, zawiadamiamy sąsiadów, których nieruchomości dotyczą o pracach które będą prowadzone w danym dniu na nieruchomości przez geodetę. Z wykonanych czynności wyznaczenia znaków granicznych geodeta musi sporządzić protokół, który obie strony powinny podpisać a także wraz z całą dokumentacją geodezyjną musi zostać przyjęty do PZGIK.

Warto pamiętać, iż czynność wznowienia punktów granicznych jest czynnością niewywołującą żadnych zmian stanu prawnego granic nieruchomości i nie rozpoczyna postępowania administracyjnego lub sądowego.

Aczkolwiek są to istotne i często trudne technicznie czynności, ponieważ geodeta musi odtworzyć lokalizację punktu granicznego dokładnie w tym miejscu, które on wcześniej znajdował. Żeby to zrobić dokładnie należy rzetelnie zbadać dokumentację nieruchomości, materiały pomiarowe a także często przeprowadzić żmudną analizę na działce bazując na punktach pomiarowych, które się zachowały, na bazie których inny geodeta korzystał nadając punktom ich właściwe położenie.

Ustalenie granic działki

Usługę ustalenia przebiegu granic nieruchomości możemy wykonać gdy właściciel działki nie wie gdzie wytyczona jest granica między działkami.

Usługi wytyczania granic geodeta może dokonać wtedy kiedy nie ma sporu o przebieg granicy a także w wyniku badania dokumentacji znajdującej się w rejestrach państwowych, gdy nie ma możliwości znalezienia położenia kamieni punktów granicznych.

Należy zawiadomić wówczas zainteresowane strony o czynnościach podjętych w celu wytyczenia położenia granic nieruchomości ewidencyjnych oraz ustalamy zakres granic, którego podstawą są:

  • zgodne wskazania właścicieli działki lub użytkowników wieczystych albo samoistnych posiadaczy
  • ostatni spokojny stan władania
  • zbadane w terenie położenie śladów granicznych wraz z analizą dokumentów znajdujących się w PZGiK.

Z przeprowadzonych działań geodeta zobowiązany jest sporządzić protokół ustalenia przebiegu granic, na którym muszą podpisać się w terenie wszystkie zainteresowane strony.

Procedura ustalania przebiegu granicy działek ewidencyjnych powinna być zgodnie z obowiązującym prawem zgłoszona do odpowiedniego terenowo PODGIK a materiały utworzone w jej wyniku muszą być przekazane do Państwowego Zasobu po zakończeniu prac geodezyjnych.

 

Geodeta Toruń

Strona używa cookies
Ok