Depilacja laserowa Bydgoszcz usuwanie owłosienia twarzy kobiet
Depilacja laserowa – nowoczesny sposób na usunięcie zbytecznego owłosienia
2 września, 2020
Pozycjonowanie strony Toruń
2 września, 2020

POMIARY GEODEZYJNE SUWNIC

Oceniamy geometrię toru jezdni suwnicowej na powierzchni pionowej oraz poziomej, a do tego przygotowujemy następujące wykresy:

odchyłek dla szyny lewej i prawej od średniej osi,
strzałek krzywizny dla szyny lewej i prawej,
różnic rozpiętości – odchyłek rozstawu,
przekrojów podłużnych szyn suwnicy,
różnic wysokości niwelety dla szyny lewej i prawej
różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni.

Klient otrzymuje kompletny operat pomiarowy wraz z obliczeniami i wykresami na podstawie którego może oszacować jakość jezdni suwnicy.

Zajmujemy się również nadzorem polegającym na prawidłowym nastawieniu toru jezdnego suwnic powierzchni poziomej i pionowej.

Zadanie to zawiera na wstępnym etapie ocenę geometrii jezdni suwnicowej, a następnie na podstawie uzyskanych wartości poprawek, korektę toru jezdnego o założone wartości.

Po wykonaniu korekty, jezdnia suwnicowa podlega powtórnemu pomiarowi w celu przedstawienia rzeczywistej poprawionej geometrii toru jezdnego.

POMIARY GEODEZYJNE LINII ENERGETYCZNYCH

Pobieramy pomiary związane z montażem słupów i linii napięciowych. W skład których wchodzą między innymi: pomiary zwisów linii, wysokość słupów oraz punktów zawieszenia kabli, przekroje linii łącznie z uwzględnieniem temperatury, ciśnienia i wilgotności. Jest to o tyle ważne ze względu na rozszerzalność temperaturową, przez którą linie skracają się w zimie, a wydłużają latem. Dzięki tym pomiarom można usunąć niebezpieczeństwo przybliżania kabli do zabudowań i dróg.

W tej dziedzinie zapewniamy:

wytyczanie osi głównych słupów, środków podstaw słupów oraz ich fundamentów
nadzór geodezyjny nad ustawianiem słupów z gwarancją pionowości osi symetrii
nadzór geodezyjny nad montażem przewodów powiązany z zapewnieniem wyznaczenia wskazanej w projekcie strzałki zwisu liny fmax (rozwiązanie oparte na obliczeniu fmax dla linii łańcuchowej lub paraboli).

Zajmujemy się także wykonywaniem profili powierzchni terenu, pozyskiwaniem Numerycznego Modelu Terenu dla trasy linii i określaniem wysokości trwałych elementów zagospodarowania istniejących na projektowanej trasie (są to np.: budynki, drzewa, inne linie napięciowe itp.).

POMIARY GEODEZYJNE MASYWNYCH BUDOWLI WIEŻOWYCH

Przeprowadzamy pomiary okresowe przemieszczeń dla takich masywnych budowli jak: wieże, kominy i silosy, polegające na dokładnych pomiarach geodezyjnych:

osiadań fundamentów lub podstawy budowli, których celem jest określenie zakresu przechyłu budowli.
pionowości w celu określenia przyrostu wygięć budowli (to jest: odkształcenia budowli w czasie).

W trakcie realizacji pomiarów, wyznaczanie kształtu osi komina wykonujemy przy użyciu metody dwusiecznych kierunków stycznych.

Nasz zleceniodawca otrzymuje oprócz obliczeń, graficzne przedstawienie rzeczywistego kształtu wieży, komina czy silosu w postaci precyzyjnych wykresów wychyleń w płaszczyznach: ZY, ZX, XY i wykresów wychyleń zgeneralizowanych w tych samych płaszczyznach.

Zajmujemy się także pomiarami okresowymi przemieszczeń dla chłodni kominowych polegających na pomiarach geodezyjnych:

osiadań ściany basenu,
względnych przemieszczeń pionowych wieńca górnego.

POMIARY GEODEZYJNE PRZEMIESZCZEŃ, OSIADAŃ I OBROTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeprowadzamy badania przemieszczeń, obrotów i osiadań fundamentów zastosowując okresowe pomiary niwelacji precyzyjnej czy też okresowe pomiary kątowo-liniowe dla obiektów budowlanych w sieciach obserwacyjnych powiązanych ze stałymi punktami odniesienia.

Pomiary przemieszczeń i osiadań są przeprowadzane, aby skontrolować, czy obiekty budowlane spełniają warunki bezpieczeństwa oraz czy są zgodne z normami konstrukcyjnymi i budowlanymi. Pomiary te realizuje się w trakcie budowy, ale również z czasem eksploatacji budynku. Wymagają w głównej mierze wysokiej dokładności, ponieważ jest to niezbędny element, konieczny do opracowywania zabezpieczeń, chroniących przed możliwym zniszczeniem.

Przy ocenianiu przemieszczeń i osiadań wykorzystujemy metody i instrumenty, które umożliwiają zachowanie najlepszych dokładności np. precyzyjne pryzmaty oraz celowniki umieszczane na stałe na badanych obiektach.

POMIARY GEODEZYJNE|} ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

Przeprowadzamy również geodezyjne pomiary umożliwiające precyzyjną kontrolę, wykazującą poprawność realizacji lub poziom odchyłek, konstrukcyjnych i budowlanych elementów prefabrykowanych dla struktur żelbetowych i stalowych.

Zastosowywanie prefabrykatów w budownictwie jest wciąż jednym z częstych rozwiązań, przy udziale których powstające konstrukcje budowlane, odpowiadają na wysokie kryteria jakościowe oraz odznaczają się wytrzymałością i większym bezpieczeństwem. Ze względu na to tak istotne jest, aby przeprowadzane pomiary geodezyjne były precyzyjne i eliminowały ryzyko błędu.

Celem wykonywania tych pomiarów geodezyjnych jest określenie faktycznych parametrów geometrycznych, konkretnego elementu prefabrykowanego wraz z podaniem odchyłek od wartości zamieszczonych w projekcie. Klient uzyskuje od nas precyzyjne wartości poprawek wraz z analizą geometryczną przedstawioną w opracowaniu 3D LUB 2D.

KOMPLEKSOWA GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne, niezbędne w procesie budowlanym na etapie projektowania, w trakcie realizacji inwestycji, a także przy sporządzeniu dokładnej inwentaryzacji wykonanych obiektów budowlanych. Opracowujemy je łącznie z niezbędną dokumentacją geodezyjną, konieczną do sfinalizowania projektu budowlanego.

Korzystamy ze sprzętu, dzięki któremu przeprowadzane przez nas pomiary cechują się dokładnością i wysoką jakością. Geodezyjna obsługa budowy obejmuje różne czynności w ramach budownictwa ogólnego i przemysłowego i komunikacji i innych urządzeń inżynierskich.

Czynności geodezyjne obejmują takie działania jak: wytyczenie w terenie budowli, kontrola właściwego wykonania prac w trakcie budowy, czy geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W zakresie naszej działalności zajmujemy się kompleksową obsługą budowy:

hal przemysłowych,
budynków użyteczności publicznej
dróg i obiektów inżynierskich tj. wiadukty, mosty, torowiska tramwajowe.

 

SPORZĄDZANIE NUMERYCZNYCH MODELI TERENU

W naszej ofercie znajdują się również tzw. Modele numeryczne XYZ, czyli opracowania przestrzenne.

Numeryczny Model Terenu to zbiór punktów, które odwzorowują rzędne wysokościowe terenu. Przygotowuje się je przez łączenie umieszczonych najbliżej siebie punktów wysokościowych, które tworzą siatkę kwadratów lub trójkątów, w zależności od ich typu. Stosowane algorytmy numeryczne umożliwiają interpolację wysokości między punktami węzłowymi modelu.

Modele 3D wykonujemy dla projektantów i tych podmiotów, dla których istotna jest analiza przestrzenna mierzonego terenu. W wyniku właściwych procedur wykorzystywanych już na etapie pomiaru, Klient zyskuje pewność, że sporządzany model pokrywa się z rzeczywistością.

Dodatkowo w oparciu o sporządzony model 3D możemy dokonać analizy zmierzonego terenu np.

sporządzić przekroje w zadanych liniach odniesienia
dokonać wyliczenia objętości mas ziemnych dla obiektów powierzchniowych i/lub liniowych.

MIERNICTWO GÓRNICZE

Podejmujemy się mierniczej obsługi dla otworowych i odkrywkowych zakładów górniczych.

Umiemy sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tej dziedzinie, dzięki doświadczeniu zdobytemu w trakcie obsługi geodezyjnej kopalń odkrywkowych w Polsce i za granicą.

W naszej pracy nawiązujemy długotrwałą współpracę z przedsiębiorcą górniczym i przejmujemy zarządzanie wszelkich prac mierniczych dotyczących ruchu zakładu górniczego łącznie z reprezentowaniem przedsiębiorcy przed organami nadzoru górniczego w razie kontrolnych czynności urzędowych.

Sporządzamy niezbędną dokumentację mierniczą, której wymagają przepisy Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze i aktualizujemy ją w zadanych prawem odstępstwach czasowych, w trosce o spokój i bezpieczeństwo klienta.

Przejmujemy także zarządzanie spraw geodezyjnych powiązanych z rozbudową oraz budową zakładu górniczego, które muszą być zgłoszone do organów administracji samorządowej. Posiadamy w tym zakresie odpowiednie uprawnienia geodezyjne.

POMIARY DNA ZBIORNIKÓW WODNYCH I CIEKÓW ORAZ ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH PROWADZĄCYCH EKSPLOATACJĘ SPOD LUSTRA WODY

Przeprowadzamy pomiary geodezyjne które polegają na sporządzeniu Numerycznego Modelu Terenu dna cieków oraz zbiorników wodnych, przy zastosowaniu sonaru.

Łączymy pomiary geodezyjne z technologią dokładnych pomiarów tachimetrami robotycznymi lub pomiarów satelitarnych, dzięki czemu Klient uzyskuje pełny obraz dna zbiornika, odwzorowany z najwyższą precyzją.

Na podstawie zdobytych informacji wykonujemy opracowania graficzne jako modele 3D, które w sposób szczegółowy odwzorowują dane. Na specjalne życzenie Klienta podejmujemy się także ich analizy oraz sporządzamy dodatkowe wizualizacje i obliczenia np. profile zbiorników, przekroje poprzeczne cieków, ilości wydobytego surowca.

Tym zakładom górniczym, które zajmują się eksploatacją spod lustra wody zapewniamy stały nadzór mierniczego górniczego.

Strona używa cookies
Ok