Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Projektowanie ogrodów Toruń - nawadniae ogrodu - firma ogrodnicza
Instalacje automatycznego podlewania trawników
Sierpień 23, 2020

Notariusz – Oświadczenia poświadczenie i inne dokumenty

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wliczają się w skład określonych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co ważne, zasadniczym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że zeznaje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna jest jedną z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią poświadczenie przeprowadzenia czynności prawnej i z tego względu obejmują rozległy zakres działań. Najczęściej dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami ze strefy sprzedaży, darowizny albo przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza należy się zgłosić również po zaświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego aktu konieczne jest wypełnienie kilku wymogów. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które wymagają potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą zostać porównane z oryginałami oraz zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z wielu obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zwykle dostaje strona przeciwna, a sam dokument może wywołać skutki prawne. Osoba, która składa oświadczenie, może tego dokonać w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument oraz spisuje protokół z pełnego działania. Jeśli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach przebieg istotnych posiedzeń lub wydarzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny protokół notarialny ma właściwą budowę oraz nie może zostać zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz sporządza protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w momencie, kiedy osoby podpisane na wekslu nie płacą swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w konkretnych sytuacjach – zwykle, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe lub dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zapisane są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może odzyskać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do okazania konkretnym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu ewentualnych zmian, by czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Strona używa cookies
Ok