Depilacja laserowa przegląd technologii
Metody depilacji laserowej
Październik 25, 2019
Projektowanie ogrodów Toruń - nawadniae ogrodu - firma ogrodnicza
Instalacje automatycznego podlewania trawników
Sierpień 23, 2020

Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, które wliczają się w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw związanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty sporządzane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, zasadniczym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także jest zobowiązany do utrzymania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz powinien odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem dokonania czynności prawnej i z tego powodu obejmują szeroki zakres działań. Zwykle dotyczą one umów związanych z nieruchomościami i działkami ze sfery darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Wielokrotnie są to też sprawy związane ze spadkami i podziałami majątku – także między małżonkami. Do notariusza należy się przyjść również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do opracowania takiego potwierdzenia konieczne jest wypełnienie paru wymogów. Między innymi w ciągu tworzenia aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. Inaczej notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które potrzebują poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie odpisy, wyciągi i kopie mogą zostać porównane z oryginałami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród rozmaitych obowiązków notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia zwykle odbiera strona przeciwna, a sam dokument może powodować skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w postaci pisemnej albo ustnej. Notariusz doręcza dokument i przygotowuje protokół z pełnego działania. Jeśli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok istotnych wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez specjalny protokół. W pełni prawomocny protokół notarialny ma właściwą budowę i nie może zostać zastąpiony przez sprawozdanie lub notkę urzędową. Zwykle notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest też konieczne, kiedy notariusz bierze na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który pozwala na rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz wystawia protest w momencie, kiedy osoby podpisane na wekslu nie płacą swojego zobowiązania. Zwykle protest zapisuje się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dobra materialne oraz dokumenty w określonych sytuacjach – zwykle, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe albo dane na nośnikach informatycznych. Taką czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odebrać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą pozostawać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wydaje wypis, odpis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast wyciągi i odpisy skróconymi formami. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że nie jest oryginałem.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na życzenie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest notarialnym aktem.

 

 

Strona używa cookies
Ok