Agencja reklamowa - banery - neony - oklejanie samochodów - kasetony reklamowe
Oryginalne reklamy na zamówienie
Październik 26, 2016
Darmowe ogłoszenia nieruchomości Zamki na sprzedaż Domy Lokale Mieszkania na sprzedaż
Na co zwrócić uwagę przy zakupie nieruchomości?
Październik 29, 2016

Czym są akty notarialne i ile kosztuje ich sporządzenie?

Notariusz Akty notarialne Testamenty Taksa notarialna

Czym jest akt notarialny i jakie są jego warianty?

Akty notarialne włącza się do zasadniczych dokumentów formalnych, dzięki którym rzetelnie zostaje wyznaczona czynność prawna. Sporządza się je wówczas, gdy niewątpliwie wymagają tego przepisy prawa lub jeśli dwie osoby okazują taką chęć. Od tych dwóch składników uzależniona jest sama postać konkretnego aktu notarialnego, która może być ograniczona w kilku przypadkach:

 • Jeżeli osoba właściwie nie potrafiąca czytać wniesie oświadczenie woli na piśmie
 • Kiedy zajdą okoliczności podpisania umowy zobowiązującej do przejścia własności nieruchomości
 • W przypadku umowy przesuwającej własność nieruchomości, którą zawiera się w zamyśle dokonania funkcjonującego przedtem zobowiązania do przesunięcia własności nieruchomości
 • Dotyczy też umowy podpisywanej w celu prolongowania okresu wieczystego użytkowania
 • Umowy, jaka zobowiązuje do przesunięcia prawa wieczystego użytkowania i umowa przekazująca takie prawo
 • Oświadczenia osoby będącej ofiarodawcą w czasie zawierania umowy darowizny
 • Umowy poruszającej rozdział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość
 • Zrzeczenia się przejmowania poprzez następnego dziedzica formalnego oraz unieważnienie tegoż zrzeczenia
 • Umowy spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Statutu spółki komandytowo – akcyjnej oraz spółki akcyjnej
 • Umowy sprzedania własnościowego spółdzielczego prawa do określonego lokalu

W postaci aktu notarialnego mogą zostać napisane ponadto testamenty – czyli rozporządzania majątkiem przed śmiercią, lecz nie jest to kategorycznie egzekwowane przez akty prawne – oprócz art. 73 par. 2 k.c. Testamenty są nieważne, jeśli Spadkodawcy nie są w stanie w świadomy sposób sformułować swojej woli lub podjąć decyzji oraz swobodnie wyrazić woli. Taka sytuacja ma miejsce ponadto, jeśli powstają wątpliwości, żeby Dziedzice utworzyli dokument danej zawartości bądź rozporządzili swoim kapitałem pod wpływem groźby. Oryginały wszelkich dokumentów notarialnych są gromadzone w kancelarii notarialnej i tam muszą być chronione. Stronom i pozostałym uprawnionym osobom notariusz przekazuje wypisy, które posiadają taką samą skuteczność prawną jak oryginał. Wypisy dokumentów notarialnych muszą być dokładnym odwzorowaniem oryginału. Notariusz opatruje go pieczęcią oraz odręcznym podpisem. Wypis, którego liczba arkuszy jest większa niż jeden, musi spełniać następujące warunki:

 • Posiadać ponumerowane wszystkie strony
 • Połączone wszystkie strony w jedną całość
 • Każda strona musi być zaparafowana
 • Wypis musi być połączony pieczątką

Rodzaje opłat notarialnych i ich wysokość

Każdorazowa pobierana przez notariusza odpłatność jest określana poprzez stosowne ustawy: Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Ustawę o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku, Ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach i opłatach sądowych w sprawach cywilnych i – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Dlatego notariusz nie może nakładać zawyżonej stawki od Klientów, bowiem jest „urzędnikiem” państwowym oraz zawsze musi pracować w interesie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Do jego kluczowych czynności prawnych należy sporządzanie aktów notarialnych, potwierdzeń spadkobrania, poświadczeń (daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu bądź kopii z zaprezentowanym dokumentem, własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu bądź w określonym miejscu), opracowywanie protokołów (np. spółek), dostarczanie oświadczeń, przyjmowanie do przechowywania papierów wartościowych, dokumentów i pieniędzy, przygotowywanie wypisów, odpisów i wyciągów np. testamentów, przygotowywanie protestów weksli oraz czeków, sporządzanie wzorów aktów, oświadczeń i pozostałych dokumentów. Odpłatności notarialne można podzielić na: taksę notarialną, opłaty sądowe, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków oraz darowizn.

Taksa notarialna to podstawa, czyli wartość przedmiotu czynności prawnej plus odsetek od nadwyżki. Innymi słowy, górna wysokość odpłatności, którą dostaje notariusz za wypełnienie danej czynności prawnej. Dla wartości przedmiotu czynności notarialnej do 3.000 zł wynosi ona 100 zł, wyżej niż 3.000 do 10.000 zł – 100 zł oraz 3% nadwyżki ponad 3.000 zł, powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł plus 2% nadwyżki powyżej 10.000 zł, wyżej niż 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł oraz 1% nadwyżki powyżej 30.000 zł, wyżej niż 60.000 zł do 1.000.000 – 1.010 zł oraz 0,4% nadwyżki ponad 60.000 zł, powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770zł plus 0,2% nadwyżki powyżej 1.000.000 zł, wyżej niż 2.000.000 zł – 6.770 zł i 0,25% nadwyżki ponad 2.000.000 zł (z ograniczeniem, że nie będzie to więcej niż 10.000 zł, zaś w przypadku czynności uskutecznianych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7.500 zł). Dokładny cennik najistotniejszych należności notarialnych – wysokości należności sądowych, podatku od spadków oraz darowizn i wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych – można znaleźć pod odnośnikiem: Kancelaria notarialna Toruń

Strona używa cookies
Ok